Tag: Trần Quang Khải. Quận 2 (quận Nhì) gồm 07 phường: Bến Thành